Terminy kursów:

Do dnia 1 październik 2018 roku prowadzimy zapisy na kurs, który rozpoczynamy o godz. 16:00 w tym dniu.

W ramach ceny kursu zapewniamy przynajmniej 30 godzin szkolenia teoretycznego, zakończonego testem potwierdzającym wiedzę. Po zdaniu tego testu przystępujemy do szkolenia praktycznego w wymiarze przynajmniej 30 godzin.
Szkolenie praktyczne jest to powiązanie wiedzy teoretycznej z jej praktycznym wykorzystaniem (więc jazdy rozpoczynamy po zakończeniu części teoretycznej).
Jeżeli stwierdzamy. że dana osoba jest dobrze przygotowana do samodzielnej jazdy, dopuszczamy ją do egzaminu państwowego.

Pragnę również zwrócić uwagę, iż w myśl obowiązujących przepisów:
szkolenie na prawo jazdy kategorii B może podjąć osoba, która ukończyła 17 lat i 9 miesięcy
- wówczas wymagana jest zgoda pisemna rodziców/opiekunów.

 
Cykl szkolenia w OSK "Dażar" rozkładany jest średnio na 2 - 4 miesiące.

Plan kursów szkoleniowych na rok 2018:


  1. 02 styczeń 2018
- lista zamknięta.
  2. 22 styczeń 2018
- lista zamknięta.
  3. 12 luty 2018 - lista zamknięta.
  4. 05 marzec 2018 - lista zamknięta.
  5. 26 marzec 2018 - lista zamknięta.

- rozpoczęcie szkoleń  wg kategoria A, A2, A1 i AM prawa jazdy

  6. 16 kwiecień 2018 - lista zamknięta.
  7. 07 maj 2018 - lista zamknięta.
  8. 28 maj 2018 - lista zamknięta.
  9. 18 czerwiec 2018 - lista zamknięta.
10. 09 lipiec 2018 - lista zamknięta.
11. 30 lipiec 2018 - lista zamknięta.
12. 20 sierpnia 2018 - lista zamknięta.
13. 10 wrzesień 2018 - lista zamknięta.

- ostatni kurs wg. kategorii A, A2, A1 i AM

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym oraz wstrzymaniem przeprowadzania  egzaminów w  WORD na prawo jazdy kategorii A1, A2 i A, lub AM - wstrzymujemy prowadzenie szkoleń wg tych kategorii prawa jazdy.
- egzamin może dla tego kursu wypaść w listopadzie, a nie wiadomo jaka będzie wówczas pogoda, ponadto jazda motocyklem ma być przyjemnością, o co raczej trudno przy minusowych temperaturach, opadach deszczu lub śniegu, ale nie mów nigdy „NIGDY” – zajrzyjcie do galerii.

ZAPRASZAMY na kursy wiosenne.

14. 01 października 2018 - ROZPOCZYNAMY  ZAPISY !!!
15. 22 październik 2018
16. 12 listopada 2018
17. 03 grudnia 2018
18. 02 styczeń 2018 - lista zamknięta.

Powyższe terminy mogą ulec zmianie.

ZAPRASZAMY !!!

 
 
 
Czym kierujemy się wybierając szkołę nauki jazdy:
Atrakcyjna niska cena  - 15% 
Opinie znajomych, którzy tam chodzili  - 55%
Byłem w OSK i sprawdziłem jak tam jest  - 5%
Czytałem opinie na forum  - 5%
Blisko domu/pracy  - 10%
Znajomy tam uczy  - 5%
Inne  - 5%
 
Więc pytajcie znajomych o ich opinie. To musi być z Waszej strony dobra inwestycja w swoje przyszłe umiejętności.
Jeżeli trafisz do nas postaramy się nauczyć Cię jeździć, a nie zdać tylko egzamin państwowy.
 
Kategorie prawa jazdy.
Art. 6 Ustawy o kierujących pojazdami określa to w sposób następujący:  Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami wg:

Kategorii AM:
a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;
wiek: 14 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna. - egzamin przeprowadzany jest w WORD - koszt egzaminu to 170 zł

Kategorii A1:
a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
wiek: 16 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.

Kategorii A2:
a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
wiek: 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.

Kategorii A:
a) motocyklem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
wiek: 24 lata. wiek: 20 lat pod warunkiem posiada od conajmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2, wiek: 21 lat- dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kategorii A,

Kategorii B1:
a) czterokołowcem,
b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
wiek: 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.

Kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej (czyli łączna masa - do 4.250kg),
c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg (ale w tym przypadku takim zestawem może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.)
d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
wiek: 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.
oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej kategoria B:
- uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat. 

Dodatkowe koszty (realne koszty uzyskania prawa jazdy):

1. Badanie lekarskie
Osoba szkoląca się powinna posiadać orzeczenie lekarza uprawnionego do badań kierowców dopuszczające do kierowania danym rodzajem pojazdów.
 - ustawowa cena takich badań wynosi 200 zł 


2. Koszty egzaminu państwowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego 

Kategoria B  - egzamin teoretyczny - 30,00 zł + egzamin praktyczny - 140,00 zł = 170,00 zł

Kategoria A  - egzamin teoretyczny - 30,00 zł + egzamin praktyczny - 180,00 zł = 210,00 zł

Kategoria A2 - egzamin teoretyczny - 30,00 zł + egzamin praktyczny - 180,00 zł = 210,00 zł

Kategoria A1 - egzamin teoretyczny - 30,00 zł + egzamin praktyczny - 180,00 zł = 210,00 zł

Kategoria AM - egzamin teoretyczny - 30,00 zł + egzamin praktyczny - 140,00 zł = 170,00 zł

     W przypadku, gdy na wniosek osoby wyznaczono termin egzaminu łączonego (teoria i praktyka w tym samym dniu), a osoba ta uzyskała negatywny wynik egzaminu teoretycznego, wówczas nie może ona przystąpić do egzaminu praktycznego.
W celu ponownego przystąpienia do egzaminu, osoba jest zobowiązana do wniesienia pełnej opłaty za egzamin teoretyczny i 100% opłaty za egzamin praktyczny.

3. Odbiór prawa jazdy w Starostwie Powiatowym

Prawo jazdy wydaje za opłatą (aktualnie – 100,50 zł) starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie.


Tematyka zajęć teoretycznych (rozkład materiału) w naszym ośrodku
 
1. Cel uregulowań prawnych.
2. Ogólne zasady ruchu drogowego.
3. Podstawowe akty prawne regulujące zasady ruchu drogowego w Polsce.
4. Podstawowe definicje i zrozumienie konieczności ich identyfikacji
5. Zasada ograniczonego zaufania, zasada ostrożności i szczególnej ostrożności,
6. Ruch pieszych, rowerzyści, zaprzęgi, pędzenie zwierząt - stosowanie zasady ograniczonego zaufania

7. Hierarchia znaków i sygnałów drogowych.
8. Podmioty uprawnione do wydawania poleceń i sygnałów

9. Zasady obowiązujące przy włączaniu się do ruchu.
10. Włączanie się autobusów w obszarze zabudowanym.
11. Zachowanie się wobec autobusu szkolnego.
12. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

13. Przecinanie się kierunków ruchu – skrzyżowania, tramwaj, piesi, rowerzyści oraz pojazdy uprzywilejowane
14. Prędkość i hamowanie – dopuszczalne prędkości, droga hamowania
15. Wymijanie, omijanie i wyprzedzanie
16. Zatrzymanie i postój pojazdu
17. Używanie świateł zewnętrznych pojazdu.
18. Ostrzeganie. Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

19. Holowanie pojazdów – zasady Ruch pojazdów w kolumnie – zasady
20. Przepisy porządkowe: dokumenty, hełm, pasy bezpieczeństwa, foteliki i inne zabezpieczenia do przewozu dzieci w pojeździe
21. Budowa pojazdów i wykonanie obsługi codziennej gwarantującej bezawaryjne korzystanie z pojazdu

22. Warunki techniczne pojazdów i badanie stanu technicznego
23. Kierujący – uprawnienia do kierowania, szkolenie i egzaminowanie, badania lekarskie i psychologiczne

24. Rejestracja pojazdów, ubezpieczenie OC pojazdów
25. Znaki i sygnały drogowe

26. Kierowanie ruchem drogowym – zasady
27. Wypadek drogowy – jak się prawidłowo zachować
28. Pierwsza pomoc przedlekarska
29. Uprawnienia Policji – kontrola ruchu drogowego, zatrzymywanie uprawnień do kierowania oraz używania pojazdu

30. Katalog wykroczeń, wysokość mandatów karnych, punkty karne
31. Alkohol i inne środki działające podobnie do alkoholu

32. Zasady przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy
33. Omówienie testów egzaminacyjnych i najczęściej popełnianych błędów
34. Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego - teoretycznego - dopiero po zdaniu tego egzaminu z wynikiem pozytywnym dopuszczamy do szkolenia praktycznego (czyli do jazd).UWAGA !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!   UWAGA !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!
Od dnia 01 stycznia 2015 roku kursant ma dwie drogi realizacji szkolenia:
1/ odbywa pełny kurs w wybranym OSK na ogólnych zasadach
2/ nie musi odbywać szkolenia teoretycznego w OSK, tylko przystępuje do egzaminu teoretycznego w WORD i dopiero na podstawie potwierdzenia przez WORD uzyskania wyniku pozytywnego - może rozpocząć szkolenie praktyczne w wybranym OSK.

Wybór trybu szkolenia zależy od WAS.
- więc wybór należy do Was.

Jeżeli chcecie unikać kosztu szkolenia teoretycznego - dostarczcie nam zaktualizowane przez WORD o "zaliczenie" egzaminu z wynikiem pozytywnym Wasze PKK i rozpoczniemy szkolenie praktyczne.

 Cena kursu:
Cena kursu w OSK "DAŻAR"  jest najwyższą w Świebodzinie - bo chcemy, aby do nas przychodziły osoby, które chcą nauczyć się z nami kierowania pojazdem. Nie będziemy oszczędzać na ponoszonych kosztach ze stratą dla Was.

 
Wysokość ceny za kurs nie może decydować o Waszym wyborze.
Chcecie się nauczyć samodzielności na drodze, to zapraszam do OSK "DAŻAR"

Ale jeśli o Waszym wyborze szkoły decyduje cena za kurs - są inne tańsze szkoły w Świebodzinie.


Z A P R A S Z A M Y !!!   
 
Od dnia 01.03.2005 do dnia 01.01.2015 wyszkoliliśmy już:
Kategoria B prawa jazdy - 3.028 osób
Kategoria A prawa jazdy - 311 osób
Kategoria A2 prawa jazdy - 23 osób
Kategoria A1 prawa jazdy - 7 osób
Kategoria AM prawa jazdy - 9 osoby
 
                                                          redakcja strony: Dawidowicz Piotr
Najbliższe kursy

Kategorie Data rozpoczęcia Cena
AM zawieszone 800 PLN
B 1 październik 2018 godz. 16:00 1 700 PLN
A zawieszone do wiosny 1 700 PLN
A2 zawieszone do wiosny 1 700 PLN
AB zawieszone do wiosny 3 300 PLN
A1 zawieszone do wiosny 1 600 PLN