W opracowaniu

DAŻAR Dawidowicz

Dawidowicz Piotr tel: 606 40 90 20

KATEGORIA AM

 

Kategoria AMprawo jazdy na motorower (skutery).

Uprawnia do prowadzenia motorowerów oraz czterokołowców lekkich - o masie własnej nieprzekraczającej 350 kg, a prędkość maksymalna to 45 km/h.

Ma ona uprawniać do jazdy popularnymi 50-tkami i tzw. czterokołowcami lekkimi. Takie uprawnienia będzie można uzyskać w wieku 14 lat.

Skończy się również jazda skuterem „na dowód osobisty”. Jeżeli nie mamy kategorii AM, do kierowania 50-tką potrzebne będzie przynajmniej prawo jazdy A1 lub B1....młody kierowca ma zaczynać od maszyn o mniejszej pojemności, stopniowo przesiadając się na większe motocykle...

Do prowadzenia pojazdów z tej kategorii uprawniają także wszystkie pozostałe kategorie prawa jazdy.

Aby zdobyć to uprawnienie, należy mieć przynajmniej 14 lat oraz pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

Kurs na kat. AM obejmuje 10 godzin zajęć teoretycznych oraz minimum 10 godzin zajęć praktycznych.

Szkolenia prowadzimy na motorowerze Barton TZX50, ale planujemy zakup motoroweru m-ki Romet Z50 (taki jaki używany jest podczas egzaminu w WORD Zielona Góra).

 

Od dnia 19 stycznia 2013 roku w miejsce dotychczasowej karty motorowerowej Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U.2011.30.151) wprowadzona zostaje nowa kategoria prawa jazdy AM.

 

Prawo jazdy kategorii AM uprawniające do kierowania motorowerem i czterokołowcem lekkim zostanie wydane osobie, która:

1)       osiągnęła wymagany minimalny wiek - 14 lat;

2)       uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

3)       odbyła wymagane szkolenie w ośrodku szkolenia kierowców (możliwość rozpoczęcia szkolenie nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku);

4)       zdała egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego nie wcześniej niż miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku);

5)       przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje co najmniej od 6 miesięcy.

 

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, będzie mogła uzyskać prawo jazdy kategorii AM za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

 

Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na prawo jazdy kategorii AM - na koszt osoby uprawnionej - o ile osoba ma ukończone 14 lat.

 

Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat (przed 19.01.2013r.), uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.

 

Prawo jazdy pozostałych kategorii (A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1, D, T) stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

 

Kategoria AM prawa jazdy umożliwi ci prowadzenie motoroweru i czterokołowca lekkiego.

 

Motorowerem nazywamy pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

 

Lekkim pojazdem czterokołowy jest natomiast pojazd, którego masa bez obciążenia nie przekracza 350kg, maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h i którego:

- pojemność skokowa nie przekracza 50 ccm, w przypadku silnika z zapłonem iskrowym, lub

- maksymalna moc nie przekracza 4 kW, w przypadku silników ze spalaniem wewnętrznym lub,

- maksymalna moc nie jest większa niż 4kW dla silnika elektrycznego. Przypominam 4kW = 5,4 KM

 

Jeżeli quad ma być kierowany przez osobę posiadającą tylko kartę motorowerową, musi być on zarejestrowany jako “lekki pojazd czterokołowy”.

 

Do tej kategorii zaliczamy więc nawet „MINI QADY”, niestety do prowadzenia w ruchu publicznym ich cięższych i mocniejszych odpowiedników musisz posiadać kategorię B1 lub B prawa jazdy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury kierowca posiadający kierujący poruszający się pojazdem z silnikiem określonym dla kat. AM winien spełniać wymagania techniczne oraz wyposażeniowe określone dla motocykli, czyli należy używać hełmów ochronnych.

 

Szkolenie na kategorię AM może rozpocząć osoba która ukończyła 13 lat i 9 miesięcy życia. Posiadając prawo jazdy AM dopuszcza się również, o ile osoba ukończyła 18 rok życia, poruszanie się po drodze pojazdem zaprzęgowym i rowerem (w tym elektrycznym zgodnie z nową definicją; rower- pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem. Za rower uważa się również taki pojazd wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250W, zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48V, odłączany automatycznie po przekroczeniu prędkości 25 km/godz. Za rower jednośladowy uważa się również rower ciągnący przyczepkę o szerokości do 0,9 m oraz rower wielośladowy o szerokości nie przekraczającej 0,9 m.

 

Szkolenie można rozpocząć nie wcześniej niż na 3 miesiące przed osiągnięciem 14. roku życia.

 

Składa się ono z :

  • części teoretycznej (wykłady+ćwiczenia) obejmującej podstawy kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obowiązki i prawa kierującego,
  • części praktycznej przeprowadzanej na placu manewrowym, w ruchu miejskim, w ruchu poza obszarem zabudowanym,
  • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy,
  • egzaminu wewnętrznego

 

Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia konieczne jest uczestnictwo w 80 % zajęć teoretycznych i z zakresu pierwszej pomocy, 100 % zajęć praktycznych oraz uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego.

 

Do egzaminu państwowego można przystąpić nie wcześniej niż na miesiąc przed osiągnięciem minimalnego wieku.

 

Egzamin państwowy składa się z :

  • części teoretycznej w formie testu jednokrotnego wyboru,
  • części praktycznej

 

Aby przystąpić do części praktycznej egzaminu należy uzyskać wynik pozytywny z części teoretycznej, ważny przez 6 miesięcy od jego uzyskania.

 

Prawo jazdy wydaje się zasadniczo na okres 15 lat, po upływie którego podlega ono wymianie.

 

Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy AM

 

Zgodnie z przepisami osoba posiadająca kartę motorowerową będzie mogła ją wymienić na prawo jazdy kat. AM po przedłożeniu w urzędzie: wniosku o wydanie prawa jazdy, orzeczenia lekarskiego, fotografii, zgody rodzica lub opiekuna oraz dowodu uiszczenia opłaty. Osoby, które przed wejściem w życie Ustawy o kierujących ukończą 18 lat (czyli urodzone do 18 stycznia 1995 roku) będą mogły na terytorium RP dalej kierować motorowerem bez prawa jazdy.

 

Kiedy i na jakich zasadach posiadacze kart motorowerowych zdobytych przed 2013 rokiem będą mogli je wymienić na AM?

Warto przytoczyć tutaj fragment ustawy, która wchodzi w życie wraz z 19 stycznia 2013:

 

Art.133 ust.2

Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dn. 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność i uprawnia do prowadzenia motoroweru do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kat. AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.

 

Art.133 ust.3

Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.  Wszystko wskazuje na to, że wymiany dokonywać będzie można od 20 stycznia 2013.

 

Aby ubiegać się o wydanie prawa jazdy należy rozpocząć od odbycia badań lekarskich i uzyskania orzeczenia lekarskiego, z którym należy udać się do Urzędu Starostwa zgodnie z miejscem zameldowania, gdzie  po sprawdzeniu w Cepik-u czy nie  ma zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zostanie przyjęty wniosek o wydanie uprawnień.

 

Ustawa wchodzi w życie, mam 13 lat i kartę motorowerową, nie mogę jej wymienić na prawo jazdy AM, bo nie ukończyłem 14 roku życia. Co mam zrobić? Nie mogę przez rok jeździć?

Wynika z tej ustawy, że osoby mające ukończone 13 lat posiadające kartę motorowerową do ukończenia 14 roku życia są uprawnione do kierowania motorowerami. W chwili ukończenia 14 lat mogą wymienić ją na prawo jazdy kat. AM. W skrócie: trzynastolatkowie posiadający kartę do kolejnych swoich urodzin nie muszą niczego robić.

 

Jaki będzie orientacyjny koszt wymiany karty motorowerowej na prawo jazdy AM?

Koszt wymiany karty motorowerowej wynieść ma około 100 zł.

 

Już wiemy, że każdy, kto przed 19 stycznia ukończył 18 rok życia, albo zdobył kartę motorowerową może dalej jeździć. Pozostałym zostaje zapisanie się na kurs i zdanie egzaminu państwowego. Ile to będzie kosztować?

Koszt kursu indywidualnie ustala ośrodek przeprowadzający szkolenie. Prawdopodobnie wyniesie połowę kursu kat. A

Według rozporządzenia w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ma wynosić nie mniej niż 10 godz. teorii i 10 godz. jazdy.

 

 

 

Istotne:

1. Każdy, kto ukończył 14 rok życia i posiada kartę motorowerową, będzie mógł złożyć w Starostwie wniosek o wydanie uprawnień AM. Wcześniej konieczne będzie udanie się do lekarza po zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Koszt około 200 PLN. Należy tego dokonać przed upływem 18 roku życia. Inaczej uprawnienia wygasają.

2. Osoby, które przed 19 stycznia 2013 ukończyły 18 lat nie muszą posiadać prawa jazdy AM.

3. Osoby, które posiadają kartę, ale nie ukończyły 14 roku życia, do momentu osiągnięcia wymaganego wieku nie muszą dokonywać wymiany na AM.

4. Koszt kursu na prawo jazdy AM ma wynieść około 800 PLN, będzie obejmować łącznie 20 godzin szkolenia (10 teoria i przynajmniej 10 praktyka)

5. Koszt egzaminu państwowego w WORD na kategorię AM wynosić będzie: 140 PLN (praktyczny) + 30 PLN (teoretyczny).

 

 

 

Zadania egzaminacyjne prawo jazdy kat. AM

 

1. Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy. Nowością w tym zadaniu jest przeprowadzenie motocykla w wyznaczonym stanowisku od pozycji wejściowej do końcowej bez najechania na linię i wykorzystując maksymalnie trzy zmiany kierunku jazdy.

 

2. Slalom wolny.

Na to zadanie składa się jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (5-ciokrotnie) oraz dwukrotny przejazd pomiędzy 5-cioma bramkami.

 

3. Slalom szybki.
2-kortny przejazd pomiędzy 5-cioma pachołkami ze średnią prędkością przejazdu nie mniejszą niż 30km/h a przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu.

 

4. Ominięcie przeszkody.

2-krotny przejazd z ominięciem przeszkody raz z lewej, a raz z prawej strony, mierzona prędkość najazdowa w punkcie nie może być mniejsza niż 50km/h (nie dotyczy kategorii AM).

 

5. Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

 

Na placu manewrowym WORD zainstalowane są urządzenia do pomiaru prędkości średniej oraz najazdowej.

 

Pamiętaj idąc na egzamin Państwowy Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 19.01.2013r osoba egzaminowana w zakresie Kat. AM, A1, A2, A prawa jazdy jest zobowiązana stawić się na egzamin praktyczny w odpowiednim stroju ochronnym w postaci:

 

* Wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie
* Spodni z długimi nogawkami
* Kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski
* Rękawic zakrywających całe dłonie.

Egzamin praktyczny w ruch drogowym w przypadku kategorii AM prawa jazdy odbywa się po wyznaczonych trasach.